vlag

   Over de verbanden tussen onze hoogste universele menselijke
waarden en normen en onze hoogste menselijke kwaliteiten.

                 Voor alle pagina’s van deze site: klik op
www.universele-beschaving.nl

          
O v e r z i c h t   v a n   v e r b a n d e n

Hoogste menselijke waarden

Geluk, hoogste menselijke waarde

Zoals gezegd is geluk de allerhoogste menselijke waarde omdat geluk onze hoogste kwaliteit van leven is, en direct verbonden met de essentie van ons menszijn en de ervaarbare zin van ons bestaan.
En daarnaast omdat al onze andere universele menselijke waarden en normen de bedoeling hebben om tot geluk te kunnen komen.

Voorwaarden: De universele waarden van vrede en vrijheid, en daarnaast integriteit, onze hoogste morele kwaliteit.
Echter ook afwezigheid van lijden, zorgen, problemen en negativiteit uit het egocentrisme van anderen of onszelf.

Liefde Onze hoogste menselijke waarde naast geluk.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit en empathie; alsook openheid en innerlijke kwetsbaarheid. Daarnaast spontaan en natuurlijk respect, onze hoogste sociaal-menselijke waarde.

Vrede  Een van onze hoogste menselijke waarden.

Voorwaarden: onze hoogste menselijke nomen als respect, rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsbewustheid.

Vrijheid Een van onze hoogste menselijke waarden (alsook norm).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect, en onze normen als democratie en (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm en kwaliteit).

Voorwaarden: onze hoogste menselijke norm van respect.
Daarnaast onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, begrip, kennis en inzicht (intelligentie), en verbondenheid, verantwoordelijk- heids-bewustheid en realisme.

Gelijkheid Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarde van respect.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, kennis en inzicht (intelligentie), empathie, en individuele rechtvaardigheid.

Democratie Een van onze hoogste menselijke waarden
(alsook norm).

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van respect rechtvaardigheid en gelijkheid.
Daarnaast op onze hoogste menselijke kwaliteiten als integriteit, intelligentie en individuele rechtvaardigheid.

Universele mensenrechten  Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Grondwettelijke waarden Behoren tot onze hoogste
menselijke waarden.

Gebaseerd op: onze hoogste sociaal-menselijke waarden van geluk en respect.

Andere waarden, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Solidariteit Zowel sociale waarde als individuele kwaliteit.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, respect, rechtvaardig- heid en integriteit.
Zij is echter wel een zeer relatieve waarde (denk aan solidariteit met mensen die achter een onjuist of schadelijk ideaal staan)

Veiligheid  Fundamenteel menselijke behoefte, echter ook een norm en een zeer hoge sociale en individuele waarde.
Komt voort uit realisatie van rechtvaardigheid, grondwettelijke normen en waarden, democratie en solidariteit.

Fysieke en mentale gezondheid Zowel individuele, als sociale waarde.
Komen voort uit een juiste manier van leven en samenleven; en zo uit intelligentie, en alle genoemde waarden, normen en kwaliteiten.

Orde  Zowel individuele, als sociale waarde.
Komt voort uit intelligentie, rechtvaardigheid, democratie en (grond)wettelijke waarden en normen.


Verbanden hoogste morele kwaliteiten

Onze hoogste morele kwaliteiten zijn die kwaliteiten, die nodig zijn om onze hoogste menselijke waarden realiseerbaar te maken, en waar al onze overige morele kwaliteiten uit voortkomen.

Integriteit    (hoogste morele kwaliteit)

Integriteit is onze hoogste morele kwaliteit omdat zij de belang- rijkste voorwaarde is voor de realisatie van onze allerhoogste mense- lijke waarden, en omdat zij een voorwaarde is voor alle andere hoogste morele kwaliteiten.

Gevoelens van verbondenheid
Basisvoorwaarde om sociaal te kunnen functioneren; zij impliceren sympathie.

Empathie
Basisvoorwaarde voor spontaan en natuurlijk menselijk respect.

Rechtvaardigheid
Basisvoorwaarde voor vrede, democratie en (grond)wettelijke bepalingen

Verantwoordelijkheids-bewustheid
Voorwaarde voor zuivere democratie, rechtvaardigheid, en om sociaal te kunnen functioneren.

Realisme
Voorwaarde voor rechtvaardigheid en om intelligent te kunnen functioneren.

Intelligentie
Voorwaarde voor rechtvaardigheid, democratie en vrede.

Andere morele kwaliteiten, die voortkomen uit onze meest fundamentele

Creativiteit
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en intelligentie.

Idealisme
Komt voort uit integriteit, intelligentie en creativiteit en daarnaast uit empathie, gevoelens van verbondenheid, respect en realisme.

Spontaniteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Solidariteit (loyaliteit)
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Hulpvaardigheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, realisme en respect.

Betrouwbaarheid
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Betrokkenheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme.

Dienstbaarheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid en respect alsook uit idealisme.

Begrip
Komt voort uit integriteit, empathie, intelligentie en realisme.

Tolerantie
Komt voort uit inzicht en begrip (intelligentie), empathie, gevoelens van verbondenheid en respect.

Compassie
Komt voort uit integriteit, empathie en gevoelens van verbondenheid.

Vergevingsgezindheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid empathie, intelligentie en realisme.

Opofferingsgezindheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid en integriteit en soms ook uit idealisme.

Vrijgevigheid.
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, empathie en respect.

Waardebesef,
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid, intelligentie en realisme en betekent ook respect.

Zorgzaamheid.
Komt voort uit intelligentie, realisme, waardebesef en gevoelens van verbondenheid en respect

Flexibiliteit
Komt voort uit integriteit, intelligentie en realisme.

Moed (het vermogen door angst heen te gaan)
Komt voort uit integriteit, realisme, intelligentie en vaak ook gevoelens van verbondenheid.

Mildheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, begrip en inzicht, (intelligentie) en respect.

Vriendelijkheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Beleefdheid
Komt voort uit gevoelens van verbondenheid empathie en respect.

Eerlijkheid
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, empathie, en respect.

Innerlijke bescheidenheid
Komt voort uit integriteit, realisme, gevoelens van verbondenheid en respect.

Onthechtheid (mate van (on)belangrijkmaking van bezit)
Komt voort uit intelligentie en realisme.

aanvaardings-vermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Geduld
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Matigheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Doelbewustheid
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Toewijding, totaliteit
Komt voort uit integriteit, gevoelens van verbondenheid, intelligentie en idealisme.

Zelfdiscipline
Komt voort uit realisme en intelligentie.

Standvastigheid, doorzettingsvermogen
Komt voort uit intelligentie en realisme.

Properheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Ordelijkheid
Komt voort uit intelligentie, realisme en creativiteit.

Verbanden hoogste morele normen

Functie van onze normen

De functie van onze morele normen is om onze hoogste menselijke waarden te beschermen en te consolideren.
Onze morele normen zijn in het algemeen bepalend voor waar we in ons gedrag of handelen grenzen overschrijden.

Respect, onze meest fundamentele norm

Respect is onze meest fundamentele norm, omdat al onze andere universele menselijke normen op haar gebaseerd zijn.

Vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, universele mensen- rechten en onze (grond)wettelijke bepalingen zijn alle gebaseerd op ons respect voor de andere mens.

Spontaan en natuurlijk menselijk respect is echter het gevolg van integriteit, empathie en gevoelens van menselijke verbondenheid; onze meest fundamentele morele kwaliteiten.

Vrijheid als norm

Om vrijheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het ook nodig vrijheid te benoemen tot een fundamen- tele norm.
Echter ook zijn voor vrijheid belangrijk: respect, onze meest funda- mentele norm, en onze andere fundamentele normen van
rechtvaar- digheid, gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)wettelijke bepalingen.

Rechtvaardigheid als norm

Ook om rechtvaardigheid als een van onze hoogste menselijke waarden te kunnen handhaven is het nodig haar te benoemen tot norm.
En ook zijn hiervoor weer belangrijk, respect, onze meest fundamen- tele norm, en onze andere fundamentele normen van
gelijkheid, democratie, universele mensenrechten en onze (grond)- wettelijke bepalingen.

Gelijkheid als norm

Ook om gelijkheid zo veel mogelijk als fundamentele sociale waarde te kunnen beschermen is het goed haar te benoemen tot norm.

Onze gelijkheidsnorm komt in eerste instantie voort uit onze funda- mentele respectsnorm; denk maar aan onze grondwet  met haar verbod op discriminatie, dat ook op respect gebaseerd is.

En ook is gelijkheid een basis-norm ten aanzien van alle andere wetgeving en rechtspraak.

Fundamentele menselijke gelijkheid is tevens een basis-norm voor de internationaal erkende universele rechten van de mens.

Democratie als norm

Ook weer om haar als waarde te beschermen is het goed democratie te benoemen tot een morele norm.

Zij komt voort uit onze vrijheids- rechtvaardigheids- gelijkheids- en respectsnorm.

Mensenrechten en onze wettelijke bepalingen

Zij zijn reeds algemeen aanvaarde normen, die echter ook alle voortkomen uit onze meest fundamentele universele waarden en normen.

Geen normen zijn . . .

Onze hoogste menselijke waarden van geluk, liefde en vrede kunnen we moeilijk benoemen tot norm, omdat zij spontane en individuele ervaringen zijn.
Zij vormen het resultaat of de uitkomst van al onze andere waarden, normen en morele kwaliteiten.

Johan Thorbecke, grondlegger parlementaire democratie !! de VVD

VVD               ( klein verhaaltje ontstaan GR L Scroll helemaal naar beneden)

Johan Thorbecke, grondlegger parlementaire democratie

Leidde drie kabinetten

De Nederlandse staatsman Johan Rudolph Thorbecke was als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van de parlementaire democratie. Hij leidde vanaf 1849 tot zijn dood in 1872 drie kabinetten.

Johan Thorbecke werd in 1798 geboren in Zwolle in een toen arm gezin. Hij studeerde af in de letteren aan de universiteit in Leiden en promoveerde in 1820. Daarna vertrok hij voor enige tijd naar Duitsland. In 1825 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Als gevolg van de Belgische opstand in 1830 moest hij de stad verlaten en ging hij terug naar Leiden.

Charles Montesquieu
Thorbecke’s inspirator, Charles Montesquieu

Op 15 juli 1936 trouwde hij met de 19 jaar jongere Adelheid Solger. Ze kregen vier zoons en twee dochters, waarvan twee zoons jong stierven.

De Grondwet van 1848

In 1839 schreef Thorbecke als hoogleraar het stuk ‘Aanteekeningen op de Grondwet’, zijn eerste bijdrage aan het debat over de grondwet. In 1844 kwam Thorbecke als parlementariër in de Tweede Kamer. Samen met acht geestverwachten (de Negenmannen) schreef hij het initiatief tot herziening van de Grondwet. Hierin pleitten ze voor het invoeren van de ministeriële verantwoordelijkheid en rechtstreekse verkiezingen Hoewel de groep veel losmaakte in het land, werd hun voorstel door de Tweede Kamer niet in behandeling genomen. In het revolutiejaar 1848 werden hun ideeën echter serieuzer genomen. Omdat koning Willem II na de val van de Franse monarchie bang was voor zijn positie vroeg hij Thorbecke voorzitter te worden van de door hem ingestelde Grondwetscommissie. De nieuwe Grondwet bevatte bijna volledig het werk van Thorbecke, gebaseerd op de ideeën van de filosoof Charles Montesquieu (Trias Politica) De nieuwe Grondwet had als voornaamste veranderingen:

  • Invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid
  • Rechtstreekse verkiezingen van de Tweede kamer, de gemeenteraden en de Provinciale Staten.
  • Openbaarheid van vergaderingen van de vertegenwoordigende lichamen
  • De mogelijkheid om de kamer te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven
  • De invoering van het recht van amendement aan de Tweede Kamer en het recht van enquete van aan de Eerste Kamer

De nieuwe grondwet had vooral als gevolg dat de koning aanzienlijk minder te zeggen kreeg. Dit tot woede van Willem III. Het leidde niet alleen tot een conflict met zijn vader, koning Willem II. Willem III zou Thorbecke ook blijven dwarszitten.

Kabinetten van Johan Thorbecke

Hoewel er nog niet zoiets bestond als een minister-president, was Thorbecke als Minister van Binnenlandse zaken wel drie termijnen de leider van het kabinet. De belangrijkste veranderingen onder zijn leiding:

  • Het instellen van de Kieswet, de provinciale wet en de gemeentewet
  • verbeteren van de infrastructuur door onder meer het graven van het Noordzeekanaal, de Rotterdamse waterweg en uitbreiding van de spoorwegen
  • Het aantal Tweedekamerleden werd uitgebreid van 72 naar 75.
  • De wet op het Middelbare onderwijs werd aangenomen, waaruit de HBS is voortgekomen
  • Toelating van meisjes tot de HBS en de universiteit door Aletta Jacobs als eerste vrouw aan de universiteit van Groningen medicijnen te laten studeren.

Populariteit

Monument van Thorbecke op het Thorbeckeplein in Amsterdam
Monument van Thorbecke op het Thorbeckeplein in Amsterdam

Zoals gezegd was Thorbecke bij koning Willem III niet echt populair. Toen deze tijdens een manifest zijn onpartijdigheid liet varen, boden Thorbecke en zijn ministers hun ontslag aan. Daarna deed de koning er alles aan om Thorbecke uit de regering te houden. In 1850 werd Thorbecke naar zijn mening zo onteerd door de koning dat hij geen persoonlijk contact meer wilde met de koning. Beide kemphanen lieten elkaar vanaf dat moment enigszins met rust.Hoewel Thorbecke aanvankelijk vrij populair was onder de bevolking, kreeg hij het aan stok met de protestanten toen hij de vanwege scheiding van kerk en staat de katholieke minderheid gelijkstelde met de Protestanten. Tijdens zijn tweede regeringstermijn kreeg hij per brief een doodsbedreiging. Ondanks dat werd hij bij bezoeken vaak enthousiast onthaald. Hij wordt gezien als grootste Nederlandse staatsman van de negentiende eeuw.

Toen de staatsman tijdens zijn derde regeerperiode ernstig ziek werd, leefde de hele natie via de kranten met hem mee. Vijf dagen voor zijn dood regelde hij de toelating van Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student aan de universiteit nog per telegram. Op 6 juni 1872 overleed de grondlegger van de parlementaire democratie aan de gevolgen van longontsteking.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////ontstaan Groen Links/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tjonge, dat wist ik niet. GroenLinks ontstond als fusie van vier partijen ter linkerzijde van de Partij van de Arbeid: de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), voortgekomen uit de vredesbeweging, de groene en progressief christelijke Politieke Partij Radikalen (PPR), en de progressief christelijke Evangelische Volkspartij (EVP). Deze werden vaak gegroepeerd als ‘klein links’. In 1972 behaalden ze gezamenlijk zestien zetels in de Tweede Kamer. In 1977 waren die geslonken tot zes. Vanaf toen gingen er stemmen op voor onderlinge samenwerking.[1] Voordien hadden de PPR en in mindere mate de PSP samengewerkt met de PvdA.